Algemene voorwaarden

ADVIESVOORWAARDEN 2018

Ik koop mijn eerste huis 

 

1. ALGEMEEN

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij; door Tripartie Hypotheken, verder ook opdrachtnemer te noemen, conform opdrachtbevestiging al dan niet op declaratiebasis adviezen aan opdrachtgever worden verstrekt, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

1.2 Waar in deze algemene voorwaarden over "opdrachtgever" wordt gesproken, moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met Tripartie Hypotheken in contractuele relatie staat of komt te staan i.v.m. door opdrachtnemer te verstrekken adviezen.

 

1.3 Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt tegen toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door opdrachtnemer niet geaccepteerd.

 

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zal blijken te zijn, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig.

 

2. AANBIEDINGEN, OVEREENKOMST, OPDRACHT etc.

 

2.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding cq ondertekening van de door opdrachtnemer aangeboden opdrachtbevestiging tot dienstverlening. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Tripartie Hypotheken slechts na diens schriftelijke bevestiging.

 

2.2 Aan Tripartie Hypotheken verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Tripartie Hypotheken, niet tot resultaatverplichtingen.

 

2.3 Tripartie Hypotheken behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

 

2.4 Waar in deze voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.

 

2.5 In het geval opdrachtgever per e-mailbericht enige (verzekering) aanvraag heeft gedaan en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen van (een medewerker) van Tripartie Hypotheken, dient het bericht als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) Tripartie Hypotheken wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van) Tripartie Hypotheken heeft bereikt. 

  

2.6 Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door Tripartie Hypotheken aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Tripartie Hypotheken gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Tripartie Hypotheken het tegendeel blijkt.

 

3. UITVOERING

 

3.1 Tripartie Hypotheken zal de opdracht met zorg uitvoeren en ter zake te allen tijde schriftelijk adviseren.

 

3.2 Indien is overgekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Tripartie Hypotheken het verstrekken van de adviezen die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

3.3 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtgever na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht terugnemen, mits zulks schriftelijk gebeurt en in welk geval alsdan het honorarium en eventuele kosten in overeenstemming met de artikelen 6.2 en 10.1 zal zijn verschuldigd t/m de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden. Opdrachtnemer kan de opdracht niet terugnemen indien hij zelf in verzuim is met het nakomen van zijn verplichtingen.

 

4. TERMIJNEN VOOR UITVOERING

 

4.1 Indien er door Tripartie Hypotheken een termijn genoemd wordt voor uitvoering van de opdracht zijn deze indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt zal Tripartie Hypotheken opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

 

4.2 Mits zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is, kan opdrachtgever in geval van termijnoverschrijding de opdracht zonder verdere kosten terugnemen. Opdrachtgever dient dan wel reeds uitgevoerde fasen (zie artikel 3) met opdrachtnemer af te rekenen.

 

5. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

 

5.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. Tripartie Hypotheken onderschrijft en is aangesloten bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

 

5.2 Door de opdrachtgever aan Tripartie Hypotheken verstrekte persoonsgegevens zullen door Tripartie Hypotheken niet worden gebruikt voor of verstrekt worden aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Tripartie Hypotheken op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken. 

 

5.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglijst e.d. van Tripartie Hypotheken, zal Tripartie Hypotheken de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

 

6. MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER

 

6.1 De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Tripartie Hypotheken die zij nodig heeft voor de correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Tripartie Hypotheken zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Tripartie Hypotheken bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

 

6.2 De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de alle door hem aan Tripartie Hypotheken verschafte informatie.

 

7. WIJZIGINGEN EN "MEERWERK"

 

7.1 Tripartie Hypotheken zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht het tijdstip van voltooiing van de opdracht zal worden beïnvloed.

 

7.2 Indien een vast honorarium voor de opdracht is afgesproken zal Tripartie Hypotheken opdrachtgever tevoren schriftelijk inlichten indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden overschreden.

 

8. HONORARIUM EN BETALING

 

8.1 Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen zal in het overige het honorarium door de factoren bestede uren x / maal het geldende uurtarief bepaald worden.

 

8.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van lonen, materialen en kosten stijgt, heeft Tripartie Hypotheken het recht het vaste honorarium alsmede het basisuurtarief dienovereenkomstig aan te passen (obv de CBS Index ).

 

Opdrachtgever kan in dat geval de overeenkomst ontbinden, zonder dat er aan de zijde van opdrachtnemer enige verplichting tot vergoeding van schade, hoe ook genaamd, ontstaat.

 

8.3 Het honorarium is exclusief omzetbelasting (BTW) en indien van toepassing assurantiebelasting. Of anders zoals expliciet vermeld.

 

8.4 Alle declaraties zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de declaratie vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen Tripartie Hypotheken dagen na datum van declaratie betalen. 

 

Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

 

8.5 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten waarvan de hoogte wordt conform de Wet Incassokosten 2012. Opdrachtgever zal tevens de volledige gerechtelijke kosten verschuldigd zijn.

 

8.6 Tripartie Hypotheken zal gerechtigd zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij opdrachtgever in rekening te brengen, die in mindering gebracht zullen worden op het uiteindelijk te declareren honorarium. Het bepaalde in art. 8.1 t/m 8.4 is op deze voorschotten onverminderd van toepassing.

 

8.7 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft kan Tripartie Hypotheken ook nadien, tijdens de looptijd van de overeenkomst, nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Tripartie Hypotheken de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

 

9. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING

 

9.1 Tripartie Hypotheken is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor Tripartie Hypotheken redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Tripartie Hypotheken ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichting bestaande omstandigheden welke krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor diens risico komen.

 

9.2  Tripartie Hypotheken is gerechtigd betaling te vorderen van het honorarium behorende bij die adviezen die reeds waren verstrekt voordat de niet toerekenbare tekortkoming veroorzakende omstandigheid zich voordeed en voor zover zij zelfstandige waarde hebben. In ieder geval dient opdrachtgever de kosten van ten behoeve van hem ingeschakelde derden en verder gemaakte kosten volledig te betalen.

 

9.3  Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Tripartie Hypotheken geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid van Tripartie Hypotheken kan worden gevergd.

 

10. INSCHAKELING DERDEN. 

 

10.1 Het is Tripartie Hypotheken toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Tripartie Hypotheken zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Tripartie Hypotheken is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

 

11. AANSPRAKELIJKHEID

 

11.1  Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Tripartie Hypotheken alsmede van haar bestuurders, haar medewerkers en de door Tripartie Hypotheken bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Tripartie Hypotheken wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

 

11.2  In het geval de in artikel 11.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Tripartie Hypotheken in een specifiek geval geen dekking verleend, is dat in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Tripartie Hypotheken alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Tripartie Hypotheken bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane opdracht ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

 

11.3  De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 

11.4  Tripartie Hypotheken is nimmer aansprakelijk voor welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

 

11.5  Tripartie Hypotheken is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Tripartie Hypotheken gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Tripartie Hypotheken kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

 

11.6  Tripartie Hypotheken is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Tripartie Hypotheken verzonden (e- mail) berichten Tripartie Hypotheken niet hebben bereikt.

 

11.7  Tripartie Hypotheken is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor hem, na bemiddeling van Tripartie Hypotheken, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van Tripartie Hypotheken niet of niet tijdig heeft voldaan.

 

11.8  Het in het artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Tripartie Hypotheken voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of roekeloosheid van haar ondergeschikten.

 

12. VERVAL VAN RECHTEN

 

12.1 Na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies vervalt ieder recht van opdrachtgever jegens Tripartie Hypotheken ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van TripartieHypotheken bij de uitvoering van de overeenkomst. Indien opdrachtgever voor het uitgebrachte advies of ter onderhoud van zijn product(en) een abonnement is aangegaan, dient het abonnement te worden gezien als een doorlopend en aansluitend advies.

 

12.2 Indien Tripartie Hypotheken de opdrachtgever pro actief en bij herhaling benaderd voor advies en ondersteuning en opdrachtgever geen medewerking verleent het uit te brengen advies, (na)zorg en /of ondersteuning mogelijk maakt, vervallen alle aansprakelijkheden voor onderhoud en beheer van lopende en eerder uitgebrachte adviezen. 

 

13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 

13.1  Alle overeenkomsten tussen Tripartie Hypotheken en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands Recht.

 

13.2  Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Rechter in de vestigingsplaats van Tripartie Hypotheken, te weten de gemeente Amsterdam.

 

13.3 Tripartie Hypotheken is ingeschreven in diverse registers ter borging van haar permanente kennis en vaardigheden. Deze betreffen: de registers van de Autoriteit Financiele Markten (AFM) en het register Erkend Financieel Adviseurs (EFA)

 

134  Voor de uitvoering van al haar dienstverlening en advisering is Tripartie Hypotheken in het bezit van een volledige advies- en bemiddelingsvergunning van de AFM.

 

14. WIJZIGING EN AANVULLINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN. 

 

14.1 Wijzigingen en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden binden partijen bij de overeenkomst met ingang van de dag, volgend op de dag van toezending daarvan.

Bereik ons op +31 (0)33 454 32 70